Regulamin

 

W trosce o zapewnienie Państwu spokojnego i bezpiecznego pobytu w Zespole Pałacowo-Parkowym prosimy

o zapoznanie się i przestrzeganie poniższego regulaminu, który obowiązuję wszystkich Gości przebywających na terenie Naszego Obiektu.

Przedmiot regulaminu określa świadczenie usług, odpowiedzialność oraz przebywanie na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi w momencie podpisania karty meldunkowej, jak również przez dokonanie rezerwacji lub wpłatę zaliczki czy pełnej należności za pobyt w Obiekcie. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.

  Regulamin dostępny jest w recepcji oraz na stronie internetowej www.czerniejewopalac.pl

 

 

 

Informacje ogólne

 

1.   Pokój wynajmowany jest na doby.

2.   Doba rozpoczyna się pierwszego dnia pobytu o godz. 14:00, a kończy o godzinie 12:00 dnia następnego.

3.   Pobyt  można przedłużyć w miarę dostępności pokoi.

4.   Podstawą do zameldowania Gościa jest okazanie pracownikowi Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem

      oraz  podpisanie karty meldunkowej.

5.   Podpisując kartę meldunkową Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie

      z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)

      przez GTS Holding Sp. z o.o. sp.k. ul. Pusta 22, 61-053 Poznań dla potrzeb niezbędnych do realizacji

      pobytu Gościa w Obiekcie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Obiekt.

      Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

6.   Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.

7.   Dokonanie meldunku jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Gościa na stosowanie się do zasad niniejszego regulaminu.

8.   Osoby niezameldowane w Obiekcie, mogą gościnnie przebywać w pokoju od godziny 7:00 do godziny 22:00.

9.   Cisza nocna obowiązuje od godziny 22:00 do godziny 07:00. Wyjątkiem od powyższego są wyłącznie dni w czasie, których organizowane  ___są planowane przez Zespół Pałacowo-Parkowy spotkania, bądź imprezy.  O możliwych niedogodnościach Goście informowani są przy ___dokonywaniu rezerwacji.

10. Po zakończonym pobycie klucz do pokoju powinien zostać oddany do Recepcji lub wrzucony do oznaczonej skrzynki na klucze, znajdującej ___ się przy wejściu głównym do budynku.

 

 

 

Usługi

 

1.   Obiekt  świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem.

2.   Obiekt ma obowiązek zapewnić Gościom:

-    warunki do godnego i spokojnego wypoczynku,

-    bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania w tajemnicy informacji o Gościu,

-    profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Obiekcie,

-    sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnych napraw urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy   ___wyrazi takie życzenie.

3.   Opiekunem Gości w Obiekcie jest Recepcja/Biuro czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 17:00.

      Po godzinie 17:00 dostępna jest Ochrona, numer tel. 519 169 674

4.   Wszelkie reklamacje należy zgłaszać w Recepcji/Biurze osobiście bądź telefonicznie pod numerem +48 61 427 30 30

5.   Restauracja Wozownia, znajdująca się na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego dostępna jest dla Gości od wtorku

      do niedzieli w godz. Od 11.00 do 19.00.

6.   Dla Gości śniadania serwowane są codziennie, w Restauracji Wozownia lub w Restauracji Pałacowej

      w godzinach ustalonych wcześniej z Gościem.

7.   Obiekt nie prowadzi usług pralniczych. Na życzenie Gości Recepcja udostępnia deskę do prasowania i żelazko.

8.   We wszystkich pokojach oraz w restauracjach z wyjątkiem Bażantarni, Biuro Bażantarni oraz Powozowni, dostępny jest internet   ___bezprzewodowy.

9.   Obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

-     udzielanie informacji związanych z pobytem,

-     budzenie o wyznaczonej porze,

-     przechowywanie bagażu,

-     zamawianie taxi

-     przechowywanie pieniędzy i przedmiotów wartościowych z zastrzeżeniem punktu 4 dotyczącego odpowiedzialności.

 

 

 

Odpowiedzialność Gości

 

1.  Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni  ___ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.

2.  Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go ___osób.

3.  W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, może odmówić świadczenia usług osobie, która je  narusza. Osoba taka jest ___zobowiązana do niezwłocznego zastosowania się do żądań, uregulowania należności

      za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.

4.   Każdorazowo Gość opuszczający pokój, ze względów bezpieczeństwa, powinien wyłączyć telewizor, czajnik elektryczny

      z prądu, zgasić światło,  zakręcić krany oraz zamknąć drzwi na klucz.

 

 

Odpowiedzialność Obiektu

 

1. Firma nie ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług

      w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego.

2.   Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.   Firma odpowiada z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotów oddanych na przechowanie do depozytu.

4.   Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu przedmiotów o dużej wartości, przedmiotów zagrażających ___bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić

___w depozycie.

5.   Goście mogą bezpłatnie korzystać z niestrzeżonych miejsc postojowych na terenie Zespołu Pałacowo Parkowego. Obiekt nie ponosi ___jednak odpowiedzialności za ich zniszczenia lub kradzieże.

6.   Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych Gości, główna brama wjazdowa na teren Zespołu Pałacowo-Parkowego zamykana jest po ___godzinie 22:00.

 

 

Zwrot pozostawionych rzeczy osobistych

 

1.  Pozostawione rzeczy osobistego użytku będą na życzenie właściciela, na jego koszt, odsyłane na wskazany  adres.

2.  W przypadku braku dyspozycji od Gościa dotyczącej odesłania pozostawionych rzeczy, przechowa powyższe  przedmioty na koszt ___właściciela przez okres trzech miesięcy, a po upływie tego okresu przedmioty te przejdą na własność firmy.

 

 

Postanowienia dodatkowe

 

1.  Akceptujemy obecność zwierząt jedynie w budynku „Powozownia”, po uprzednim poinformowaniu Recepcji.    Właściciel zwierzęcia musi ___zadbać, aby nie stanowiło ono zagrożenia dla innych. Ma również obowiązek usunąć wszelkie nieczystości pozostawione

___przez nie na terenie Obiektu.

2.   Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów. Naruszenie zakazu spowoduje ___nałożenie kary pieniężnej w wysokości 1000 zł.

3.   Zabrania się przechowywania w pokojach ładunków niebezpiecznych (w tym broni i amunicji), materiałów łatwopalnych, wybuchowych i ___iluminacyjnych.

4.   Na terenie Obiektu zabrania się hałasowania  i podejmowania czynności, które mogłyby zakłócić spokój pozostałych  Gości.

5.   Gościom nie wolno dokonywać zmian w aranżacji pokoi .

6.   Na terenie Obiektu obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia aktywizacji i sprzedaży obnośnej.

 

 

 

 

Dziękujemy za wybór naszego Obiektu. Życzymy miłego i udanego pobytu.

 

 

 

 

 

 

 

Administratorem danych osobowych jest GTS Holding Sp. z o.o., Sp. K. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Pustej 22. Informujemy, mają Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłosić sprzeciw lub skargę. W tym celu prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych email: ochronadanych@czerniejewopalac.pl